"KinoSzkoła"

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła znowu będzie uczestniczyła w "Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej -"KinoSzkoła", złożonym z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych uczniów, nauczycieli, rodziców.

Zawartość merytoryczna programu jest sprawdzona przez CENTRALNY
GABINET EDUKACJI FILMOWEJ oraz RADĘ PROGRAMOWĄ.
Program posiada certyfikat FILMOTEKI NARODOWEJ i jest objęty patronatem POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ.

Uczniowie klas I -III skorzystają z "Cyklu przyrodniczego", stanowiącego uzupełnienie edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Zarówno w obowiązującej jak i nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, dla wszystkich etapów edukacji, znajdujemy zapis o wspieraniu całościowego rozwoju młodego człowieka, który w konsekwencji podejmowanych w szkole działań, powinien wykorzystywać swoją naturalną potrzebę poznawania, stawać się lepszym człowiekiem i potrafić kształtować piękno.
Zadaniem szkoły i nauczycieli jest stwarzanie warunków do tak pojmowanego rozwoju. Podstawa programowa stawia przed nauczycielami zadania, których realizacja ma zapewnić całościowy rozwój człowieka. Nie sposób dziś myśleć o rozwoju uwzględniającym wszystkie obszary życia, bez wzięcia pod uwagę przekazu medialnego, którym jest także film.
Już na poziome nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego stawia się przed nami zadanie wspierania dziecka w rozwoju umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości, a także tego, co rzeczywiste od tego, co jest przekazem medialnym.
Zajęcia prowadzone w Programie "KinoSzkoła" pozwalają na udział dziecka w seansach filmowych i warsztatach, ale warto podkreślić, że są to również warunki do spotkania z drugim człowiekiem, specjalistą w danej dziedzinie, pozostającym z młodym człowiekiem w dialogu. Czynnik ten ma istotne znaczenie w kontekście nowej podstawy programowej, kładącej nacisk na retorykę, rozumianą, jako umiejętność słuchania, zadawania pytań, formułowania i odpierania argumentów.
Właściwie i profesjonalnie poprowadzone zajęcia i prelekcje będą także istotne przy realizacji jednego z trudniejszych zadań - wspieraniu ucznia w stawaniu się lepszym człowiekiem. "KinoSzkoła" stawia przed sobą cel współpracy z nauczycielem w trudnym i bardzo odpowiedzialnym obszarze wychowania ku wartościom. Dobór filmów i materiałów, sposób prowadzenia zajęć i prelekcji, stwarzanie warunków do rozmowy, pozwalają młodym ludziom przechodzić przez skomplikowany proces samopoznania pod czujnym okiem profesjonalnie przygotowanych opiekunów, w bezpiecznych warunkach, skupiając uwagę na dziele, jakim jest film.