INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW
O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
W OKRESIE OD 25 MARCA 2020 R. DO 10 KWIETNIA 2020 R.
W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W PTASZKOWEJ

  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju będą realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
  2. Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą w/w informacje przekazywać rodzicom drogą mailową.
  3. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej informacje dla rodziców będą przekazywać poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz drogą mailową.
  4. Dla uczniów klas IV - VIII zajęcia będą realizowane poprzez platformę edukacyjną Classroom.
  5. Tygodniowy plan lekcji we wszystkich klasach został zmodyfikowany i uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, a zajęcia w każdym dniu są zróżnicowane - plan zajęć dostępny w e-dzienniku.
  6. Na platformie edukacyjnej Classroom nauczyciele będą zamieszczać poszczególne jednostki lekcyjne w godzinach popołudniowych, na dzień przed planowaną realizacją, tak by uczniowie mogli zaplanować swoją pracę w domu następnego dnia.
  7. Obowiązkiem ucznia jest podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela oraz potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem. Jest to podstawą do oceny pracy ucznia.
  8. Uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w czasie realizacji zajęć przez platformę edukacyjną Classroom. Poza tym uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami przez wiadomości w dzienniku elektronicznym, komunikator Messenger lub telefonicznie po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

Najbliższe dwa tygodnie zdalnej nauki proszę potraktować jako czas potrzebny uczniom, rodzicom i nauczycielom, by odnaleźć się w nowych warunkach. Bardzo dziękuję Rodzicom za dotychczasowe zaangażowanie w organizację nauki w sposób zdalny. Jednocześnie proszę o zorganizowanie dziecku odpowiednich warunków do nauki oraz wspieranie i motywowanie Waszych dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą. Zakres treści programowych udostępnianych przez Nauczycieli będzie uwzględniał możliwości pracy ucznia w warunkach domowych. Bardzo proszę o współpracę z Nauczycielami i Szkołą oraz o bieżące zgłaszanie problemów i uwag, które pozwolą nam wybrać skuteczne sposoby nauczania oraz monitorowania i sprawdzania wiedzy uczniów. W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę cierpliwości, wyrozumiałości, zrozumienia i przede wszystkim zdrowia.

Pozdrawiam serdecznie
Magdalena Giera