Innowacja pedagogiczna "E-lekcja matematyki"

 

      Innowacja pedagogiczna realizowana jest z uczniami obecnej klasy IV w ciągu II etapu edukacyjnego.

Dodatkowa lekcja matematyki - e-lekcja odbywać się będzie raz w tygodniu w sali informatycznej

bądź w sali z dostępem do tablicy interaktywnej. Tematyka tych zajęć będzie ściśle skorelowana

tematyką obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowie będą utrwalać wiadomości, doskonalić umiejętności

oraz rozwiązywać matematyczne problemy wykorzystując technologię informacyjną.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o programy komputerowe i narzędzia multimedialne,

którymi dysponuje pracownia informatyczna.

 

  CELE INNOWACJI:

- utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności przez uczniów,

- uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie metody nauczania opartej na technologii informacyjnej,

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

-  rozwiązywanie zadań podkreślających znaczenie matematyki w codziennym życiu,

- stworzenie możliwości rozwoju uczniom posiadającym inteligencję logiczno – matematyczną,

- wyrównywanie braków u uczniów z trudnościami w uczeniu się,

- zmotywowanie uczniów do systematycznej pracy w szkole i w domu,

- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

 

Innowacja będzie kończyła się realizacją projektu edukacyjnego.

Uczniowie pracując zespołowo będą realizować przydzielone zadania, korzystając z różnych

źródeł informacji, po czym publicznie zaprezentują wyniki swojej pracy.