Programy profilaktyczne realizowane
w ZSP w Ptaszkowej w roku szkolnym 2019/2020

1. Czyste powietrze wokół nas.

Program dostosowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich opiekunów. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem ich na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia. Program ma za zadanie wykształcić u dzieci umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększyć ich wrażliwość na szkodliwość dymu papierosowego, uwrażliwić na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy oraz ukazać negatywne skutki palenia papierosów.

2. Nie pal przy mnie proszę.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Stanowi on drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Program ma charakter profilaktyczny. Celem programu jest uwrażliwienie uczniów na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie u nich świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

3. Bieg po zdrowie.

Program skierowany jest do uczniów klasy IV szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Celem programu jest: " opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, " pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, " zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie "Bieg po zdrowie" realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej- Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów o treści profilaktycznej.

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

Celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych (VI - VIII), kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, ukazywanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Zajęcia prowadzone w ramach programu dotyczą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również dają przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Podczas realizacji programu poruszone są tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia.

5. Wybierz życie - pierwszy krok.

Program skierowany jest do uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Głównym celem programu jest zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy.

6. Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom wirusem HIV.

Program skierowany jest do uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Celem programu jest zapobieganie zarażeniom HIV w społeczeństwie.